Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Sessions Analysis

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η συνολική στρατηγική του Υπουργείου Υγείας στον άξονα της ηλεκτρονικής υγείας, με άλλα λόγια θα αποτυπωθεί το σήμερα και το αύριο στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας.

Έτσι, θα συζητηθούν η συνεργασία με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και η ολοκλήρωση τεχνικής έκθεσης (οδικού χάρτη για την υγεία) όπου έχουν αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση, οι απαιτήσεις σε ψηφιακές υποδομές στο χώρο του ΕΣΥ αλλά και οι προτάσεις του ΥΥ, μεταξύ άλλων:

 • Για την ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας όπου θα διαμορφωθούν κατάλληλα τόσο το εθνικό σύνολο δεδομένων και ο μηχανισμός διαχείρισης ενιαίων μητρώων και κωδικολογίων, όσο και οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, αλλά και ένας κεντρικός κόμβος πιστοποίησης των παρόχων και των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας. Η δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την επίλυση μακρόχρονων παθογενειών του συστήματος.
 • Για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΠΦΥ με στόχο τη λειτουργική υποστήριξη του δικτύου ΠΦΥ στην Ελλάδα ως βασικό πόλο μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο ΟΠΣ της ΠΦΥ ενσωματώνονται οι λειτουργικές δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των Πολιτών, της εγγραφής των Πολιτών στον οικογενειακό γιατρό, του συστήματος παραπομπών, των μητρώων επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ, των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών σε συμπεριφορικό επίπεδο υγείας, των δράσεων εμβολιαστικής κάλυψης και των δράσεων προσυμπτωματικού ελέγχου.
 • Για την επέκταση της ένταξης (διασύνδεσης) των νοσοκομειακών μονάδων στο δίκτυο του ΕΔΕΤ με στόχο την κάλυψη των υπόλοιπων νοσοκομείων της επικράτειας και την υποστήριξη των κλινικών δραστηριοτήτων σε Cloud Computing περιβάλλον.
 • Για την εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS ενιαίας προδιαγραφής, στο σύνολο των Νοσοκομείων και ει δυνατόν και των Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας της χώρας, όπου θα υιοθετηθεί μια ενιαία λύση στην διαχείριση, διάθεση και αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων πάσης φύσης. Έτσι, η χώρα μας θα αποκτήσει τη δυνατότητα να διατηρεί τις εξετάσεις των ασθενών σε κεντρικό επίπεδο και να τις επαναξιοποιεί προς όφελος του ασθενή, ενισχύοντας την φροντίδα και μειώνοντας κατά πολύ τα κόστη που προκύπτουν από την άσκοπη επανάληψη εξετάσεων.
 • Για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του συνόλου του κύκλου της Αιμοδοσίας στη χώρα μας, για την πλήρη παρακολούθηση της λήψης και της δυνατότητας διάθεσης του αίματος σε επίπεδο επικράτειας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς το ΕΣΥ και τους Πολίτες υπηρεσιών.
 • Για μια σειρά επιπλέον δράσεων, όπως η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στη χώρα μας, η ίδρυση ανεξάρτητου φορέα με την ονομασία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και στόχο τη δημιουργία, τη τήρηση και τη συνεχή επικαιροποίηση του Μητρώου Προμηθειών Υγείας, η πλήρης μηχανοργάνωση των εργαστηρίων των δημόσιων εργαστηριακών κέντρων, η λειτουργική αναβάθμιση των πληροφοριακών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων

Επιπλέον, θα συζητηθούν οι δράσεις του ΕΟΠΥΥ για ένα αποτελεσματικότερο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τα σχέδια του οργανισμού σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τις προοπτικές της περίθαλψης και της ασφάλισης.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2| ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Σε αυτή την ενότητα παίρνουν το λόγο κυρίως στελέχη των ιδιωτικών και μονάδων υγείας της χώρας, παρουσιάζοντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την αξιοποίηση και χρήση συγκεκριμένων λύσεων ΤΠΕ στους οργανισμούς τους, με στόχο να αποτυπώσουν τις βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας, υπό το πρίσμα των:

 • Καλών πρακτικών απλοποίησης διαδικασιών και εξοικονόμησης πόρων.
 • Νέων μοντέλων και ψηφιακών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες.
 • Διαλειτουργικότητας, διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων.

Όσον αφορά τις καλές πρακτικές, θα παρουσιαστούν επιπλέον οι δράσεις της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπει την κεντρική και αυτοματοποιημένη άντληση οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων των ΜΥ του ΕΣΥ απευθείας από τα ΟΠΣΥ των ΜΥ με τη χρήση web services. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στο νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών της ΠΦΥ, ενώ ο διεθνής οργανισμός HL7 θα τοποθετηθεί με την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.

Με την ολοκλήρωση της η συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα επιχειρήσει:

 • Να δώσει απαντήσεις στο καίριο ερώτημα της ανεύρεσης τρόπων για τη διευκόλυνση της εξάπλωσης και της υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας
 • Να προτείνει τρόπους για την απλοποίηση των διαδικασιών επαφής του πολίτη με το Σύστημα Υγείας τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της ιατρικής φροντίδας όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης (όσον αφορά την εξωστρέφεια, τη λογοδοσία, την απλούστευση λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού, τις άυλες υπηρεσίες, κλπ.).
 • Να συνεισφέρει στην ανεύρεση λύσεων όσον αφορά την μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη κατά την επαφή του με το ΕΣΥ: τόσο από την πλευρά της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης αποτελεσματικότερων ψηφιακών λύσεων, όσο και από την πλευρά της ενδυνάμωσης του ασθενούς μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων του σχετικά με τις επιλογές του όσον αφορά τη φροντίδα υγείας.
 • Να προτείνει τρόπους χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη μεταστροφή προς ένα ασθενοκεντρικό Σύστημα Υγείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί η τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας με την καθιέρωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), αποτελούμενων από ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας, με βασική αποστολή την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.

Έτσι λοιπόν, αφού παρουσιαστεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην σταδιακή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών, θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του δικτύου της ΠΦΥ, θα βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης και θα παρέχει σε κάθε λήπτη υπηρεσιών υγείας τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

Η κορωνίδα αυτού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας-ΑΗΦΥ που περιέχει το συνοπτικό ατομικό ιστορικό υγείας, καθώς και όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης. Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε για τον τρόπο κατάρτισης και τήρησης του ΑΗΦΥ, το μοντέλο συγκατάθεσης που προτείνεται να εφαρμοστεί ώστε οι επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, κλπ.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα προσφέρει και τις ακόλουθες υπηρεσίες: Δημιουργία μητρώου δομών, δημιουργία μητρώου οικογενειακών ιατρών και παιδιάτρων, διαχείριση εποπτευόμενου πληθυσμού, διαχείριση παραπομπών, διαβαθμισμένη πρόσβαση στον ΑΗΦΥ και δημιουργία βασικών δεικτών και αναφορών.


ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί το επερχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης μιας υποδομής διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με την ονομασία eHealth Digital Services Infrastructure-eHDSI, καθώς και οι αλλαγές που θα επιφέρει στην φροντίδα του Ευρωπαίου πολίτη.

To eHDSI στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility). Στο eHDSI οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν διαχωρίζονται σε βασικές (core) και γενικές (generic), για δύο περιπτώσεις εφαρμογής: το Συνοπτικό ιστορικό Υγείας (Patient Summary) και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ePrescription). Οι γενικές υπηρεσίες αφορούν στην υλοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο κράτους μέλους, ενώ οι βασικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί επιτρέπουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών πληροφοριών ηλεκτρονικής υγείας (Cross Border eHealth Information Services - CBeHIS).

Η παροχή γενικών υπηρεσιών στη χώρα μας σημαίνει την προετοιμασία, δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (NCPeH). Η Ελλάδα συμμετέχει στο eHDSI με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2019 όσον αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και με ολοκλήρωση το 2020 για το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (το οποίο είναι ένα καθορισμένο σύνολο βασικών πληροφοριών υγείας, άμεσα διαθέσιμων στα σημεία παροχής περίθαλψης, που αφορά κυρίως τα κρίσιμα δεδομένα που είναι απαραίτητα σε περίπτωση διαχείρισης περιστατικού επείγουσας φροντίδας).


ΕΝΟΤΗΤΑ 5 |GDPR ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Αρχικά θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση του νέου κανονιστικού πλαισίου προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών και στο ποιους αφορά ο Κανονισμός και οι αλλαγές που επιφέρει. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε τις προσπάθειες μας στο να αποτυπώσουμε τις απαραίτητες κεντρικές αλλά και επιμέρους δράσεις για την εφαρμογή του και στη διαμόρφωση των ρόλων τόσο του Υπουργείου, όσο και των εποπτευόμενων φορέων, των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των στελεχών των μονάδων υγείας.