Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Key issues

Οι Θεματικές ενότητες που καλύπτουν το πλαίσιο δράσης του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

  • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
  • Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας: διευκόλυνση εξάπλωσης αλλά και δυνατότητες υιοθέτησης.
  • Απλοποίηση των διαδικασιών επαφής του Πολίτη με το Σύστημα Υγείας τόσο σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης (εξωστρέφεια, λογοδοσία, απλούστευση λειτουργίας διοικητικού μηχανισμού, άυλες υπηρεσίες): ενίσχυση της γνώσης του Πολίτη, μείωση της ταλαιπωρίας.
  • Χρήση ΤΠΕ για τη μεταστροφή προς ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας.
  • Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας: απαραίτητη προϋπόθεση για τη διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την αποφυγή μακρόχρονων παθογενειών του συστήματος.
  • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - GDPR: το κανονιστικό πλαίσιο, ποιους αφορά, ποιες είναι οι απαραίτητες δράσεις εφαρμογής του, ποιος ο ρόλος του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων, των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των στελεχών των μονάδων υγείας.
  • Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας: τι αλλάζει στη φροντίδα του Ευρωπαίου Πολίτη, ποιος ο βαθμός εμπλοκής των επαγγελματιών υγείας, των φορέων και του ασθενή, ποια η συμμετοχή της χώρας στο νέο πλαίσιο υπηρεσιών.
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ποιες αλλαγές επιφέρει η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα, πως θα εφαρμοστεί, τι αλλάζει για τον Πολίτη, ποιος ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού στην νέα υπηρεσία.
  • Διείσδυση Ηλεκτρονικής Υγείας: εμπόδια και προκλήσεις.